سخن مانند دامن زنان است هرچه کوتاهتر بهتر و به هدف نزدیکتر